Obnovenie výchovno – vyučovacieho procesu v materskej škole od 8.2.2021

06.02.2021 18:05

 

V súlade s rozhodnutím ministra školstva, Uznesením vlády SR a Vyhláškou ÚVZ SR zo dňa 5.2.2021 sa  od 8. februára 2021 obnovuje prevádzka materskej školy pre všetky deti.

Podmienkou nástupu detí do MŠ je negatívny test (alebo platná výnimka) jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom a negatívny test zamestnanca školy (alebo platná výnimka).

Vzhľadom k tomu, že okres Topoľčany patrí podľa Covid automatu do III. stupňa varovania (Covid automat platí od 8.2.2021) je testovanie nevyhnutné každých 7 dní. Odporúčame rodičom dať sa otestovať tento víkend, kedy prebieha testovanie v KD a Kom. centre Veľké Ripňany, ale aj v okolitých obciach, aby im ten test platil 7 dní na celý týždeň. Pravdepodobne o týždeň testovanie bude musieť náš okres absolvovať aj keď je klesajúca tendencia v okrese. Testovanie v našej obci za minulý týždeň malo tiež klesajúcu tendenciu (0,68%).

Od 8.2.2021 budú v prevádzke dve triedy MŠ : Včielky a Lienky podľa počtu prihlásených detí a podľa kapacity pedagógov, z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia (Rozdelenie detí je v prílohe).

Nakoľko prebieha testovanie aj zamestnancov a prípadná zvýšená pozitivita na COVID 19 by nám ovplyvnila chod prevádzky od 8.2.2021, bude Vám to oznámené najneskôr v nedeľu do 17,00 hod. prostredníctvom Edupage a web stránky MŠ.

Ak by sme kvôli tomu nemohli prevádzku otvoriť, fungovala by opäť škôlka od pondelku len pre deti kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí musia do práce.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ predkladá zákonný zástupca „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Uvedené tlačivo sa nachádza na webovej stránke školy v časti Žiadosti/Vyhlásenia, kde môžete toto tlačivo podať elektronicky a priložiť screenshot/fotku neg. testu, alebo výnimky. Je to najjednoduchšie. Zároveň prosíme, aby dieťa do materskej školy doprevádzal zákonný zástupca, ktorý sa vie preukázať negatívnym testom, alebo výnimkou. Bez uvedeného tlačiva nemôže dieťa nastúpiť do MŠ.

Jednotlivé protiepidemiologické opatrenia zverejnené na stránke školy v časti Novinky, sú platné od 8.2.2021:

·        pri vstupe do budov ZŠ s MŠ je potrebné použiť dezinfekciu,

·        vo  všetkých priestoroch školy a školských zariadení sú rúška (prekrytie horných dýchacích ciest) povinné,

·        deti materskej školy si môžu po príchode do svojej triedy (opustení spoločných priestorov chodby a šatne) rúška odložiť, 

·        platí zákaz nosenia hračiek a iných predmetov do MŠ,

·        do materskej školy nemôže nastúpiť dieťa s príznakmi akéhokoľvek ochorenia – vonkajšie prejavy na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože, zmeny správania a nálady, zvýšená teplota... V prípade, že pedagogický zamestnanec takéto príznaky počas ranného filtra pozoruje, dieťa do materskej školy neprijme. 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, či izolácie dieťaťa, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok dieťa nemôže nastúpiť do MŠ.

—————

Späť