informácie pre rodičov

INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

 

·   Príchod do MŠ je do 8, 00 hod, neprítomnosť dieťaťa nahlásiť deň vopred, alebo v deň neprítomnosti  

                                  najneskôr do 8,00 hod na t.č. 038/5392255 /MŠ/

      ·    Do MŠ prijímame iba zdravé deti – deti s príznakmi akútneho ochorenia p. uč. nepreberie, deťom nepodávame lieky!

 

          ·    Dieťa prichádza do MŠ - do triedy a odchádza z MŠ v sprievode rodičov alebo rodičmi splnomocnených osôb

 

     ·     Dieťa môže byť prijaté do MŠ  až po uhradení príslušných platieb:

 

      – školné - 10.-Eur / v zmysle školského zákona 248/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neinvestičné výdavky uhrádzajú všetky deti, okrem detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – predškoláci a detí, ktorých zákonní zástupcovia poberajú dávky v hmotnej núdzi a prinesú potvrdenie o ich poberaní / do 10. dňa v mesiaci

      - strava  / do 25. dňa v mesiaci/- platby sa uhrádzajú  mesiac vopred