Informácie pre rodičov

 

                          Príchod dieťaťa do MŠ je do 8, 00 hod. ( o ôsmej hodine  budovu zamykáme z bezpečnostných dôvodov)

                Dieťa prichádza  do triedy  MŠ v sprievode rodičov,  alebo rodičmi splnomocnených osôb.

Rodič odovzdá dieťa pani učiteľke v triede.  

 

                Do MŠ prijímame iba zdravé deti – deti s príznakmi akútneho ochorenia p. uč. nepreberie, deťom nepodávame lieky!    
Dieťa musí mať zvládnuté základné hygienické  a sebaobslužné návyky, musí byť odučené od plienky, fľašky s cumľom , cumľa ( aj cez spánok)

            Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť deň vopred, alebo v deň neprítomnosti najneskôr do 8,00 hod na t.č. 038/5392255 /MŠ/     

  •    Dieťa môže byť prijaté do MŠ  až po uhradení príslušných platieb:  školné - 10.-Eur / v zmysle školského zákona 248/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neinvestičné výdavky uhrádzajú všetky deti, okrem detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškoláci a detí, ktorých zákonní zástupcovia poberajú dávky v hmotnej núdzi a prinesú potvrdenie o ich poberaní / do 10. dňa v mesiaci

  • strava  / do 25. dňa v mesiaci/- platby sa uhrádzajú  mesiac vopred
 

 

 

         

 

 

 

     ·  

 

      –

 

      -