O Z N A M Y

  

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED  v ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 SI MôŽETE POZRIEŤ V MENU V PRAVOM BOČNOM PANELI.

 
 
 
 
 
 
 

 

Rozlúčka s predškolákmi

Uplynul ďalší rok a nastal čas, kedy sa musíme rozlúčiť s deťmi z predškolskej triedy. 
Už len niekoľko dní..a po prázdninách sadnú do školských lavíc. 
Preto sa rozlúčili s pani učiteľkami, so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, pani upratovačkami, či pani kuchárkami.
Vo štvrtok 22.6. vzali do rúk svoje tablo a vybrali sa odprezentovať ho po celej obci. Vystavili ho do obchodného výkladu, aby si ho mohli všetci, ktorí chcú ešte pozrieť.
Piatok 23.6. sme pre nich pripravili rozlúčkovú slávnosť s materskou školou. Po rozdaní osvedčení na nich čakala sladká odmena za celý pobyt v MŠ v podobe torty.
 
Milí naši PREDŠKOLÁCI, prajeme vám, aby ste aj v škole boli takí usilovní a šikovní, ako ste boli u nás v materskej škole. 
A keď príde čas a prídeme vás navštíviť, radi si pozrieme vaše žiacke knižky plné jednotiek.
Držte sa !! Budete nám chýbať !
 

 

Koncoročný výlet na Babicu

Za usilovnosť a šikovnosť počas celého školského roka, si deti zaslúžili spoznávací výlet na Babicu v obci Bojná, ktorý sa konal dňa 7.6. Deti videli a spoznali exotické zvieratá a na záver sa mohli vyšantiť na miestnom ihrisku.
 

 

Exkurzia do planetária

11. 5. sme sa vydali do Planetária v Hlohovci, aby sme spoznali vesmír tak, ako nám ho odborníci na hviezdy predstavili. Pomocou planetária sme mali možnosť vidieť hviezdy, súhvezdia, planéty, mesiac, slnko a ostatné vesmírne telesá z tesnej blízkosti.
 

 

22.4. - Deň ZEME

Medzinárodný Deň Zeme - je deň, kedy by sme mali myslieť aj na ochranu našej Zeme. To ako skvalitniť a zlepšiť život na Zemi, si deti mohli pozrieť a naučiť sa aj z pripravenej scénky u nás v MŠ. Scénka bola zameraná na vysvetlenie triedenia odpadu, recyklácie, neznečisťovania prírody a celkovej ochrany prírody.
Na pobyte vonku deti s radosťou zobrali pracovné náradia a pomáhali pri úprave školského dvora.
 

 

BESEDA S POĽOVNÍKOM

V našej MŠ sme dňa 27.4. privítali poľovníka, ktorý nám povedal veľa zaujímavého o ochrane lesa, prírody, kŕmení zvierat počas celého roka, ale aj to, aká je práca poľovníkov dôležitá. Predviedol nám ukážky vábenia jeleňov, ale aj iných zvierat.
 

 

11.4. 2017  PLETENIE ŠIBÁKOV

Pár dní pred sviatkami Veľkej noci sme v našej MŠ privítali jedného milého pána, ktorý nám porozprával o tradíciách Veľkej noci a ukázal nám aj techniku pletenia korbáčov. Pletenie sme si pod jeho dohľadom vyskúšali aj my.
 

 

4.4.2017 SME SA ROZLÚČILI SO ZIMOU A PRIVÍTALI SME JAR

Aj tento rok sme sa rozlúčili s mrazivou zimou. Upálením Moreny a hodením do potoka, piesňami a básňami sme privítali jar.
"Morena, Morena, kde si prebývala,
keď si tú jar tak dlho skrývala?
Teraz musíš zhorieť a vo vode utonúť,
jar už po zime vydáva sa na púť!"

 

Oznam!

Riaditeľ ZŠ s MŠ – Veľké Ripňany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do MŠ na škol. rok 2017 / 2018 sa uskutoční v mesiaci máj, v termíne od 09.05. do 19.05. 2016 , podaním žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ .

Zákonní zástupcovia si môžu žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ prevziať u zamestnancov MŠ denne v čase od 7:00 do 16:00 hod.

Vyplnenú žiadosť a potvrdenú od pediatra prinesú zákonní zástupcovia do MŠ najneskôr do 31. mája 2017.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ ZŠ s MŠ na základe kritérií prijatia do 30. júna 2017.

Kritériá prijatia – prednostne sa prijímajú :

1. deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou

2. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

           3. deti 3-5 ročné

           4. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

            5. 2-ročné deti, ak to kapacita MŠ dovoľuje

6. deti so zdravotným znevýhodnením, ak to kapacita MŠ

     dovoľuje a priestory MŠ a triedy sú na to prispôsobené

07.03. - Návšteva 1.A triedy

Dnes sme naštívili bývalých našich žiakov v 1.A triede. 
Predviedli nám, ako rýchlo a krásne sa naučili čítať. Ukázali nám tiež zošity, 
aby sme si aj my s deťmi z predškolskej triedy Včielky mohli pozrieť, ako už vedia písať.
Ich triedna p.učiteľka Anka Gulabová ich za usilovnosť veľmi pochválila.
Prajeme im veľa trpezlivosti, aby sa naučili čo najviac. :)

15.3. - Vesmír očami detí - udeľovanie cien

Niektoré deti z triedy Včielky sa zapojili do výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.
Vo svojich prácach, v ktorých znázornili to, ako si vesmír predstavujú oni,
 vyjadrili svoju fantáziu a talent. 
Všetky práce boli rozdelené do kategórií, podľa veku a zamerania základných škôl.
Z výtvarných prác z celého okresu porota vybrala tie, ktoré sa im najviac páčili a 
ocenené práce postupujú ďalej do celoslovenského kola.
Medzi ocenenými prácami boli aj tri práce našich žiakov.
1. miesto v kategórii 1 získal :  Dominik Cirók
Čestné uznanie získali :  Kristiánko Oravec a Sárika Mičinová
Výhercom srdečne GRATULUJEME !! :)
 

09.03. - Návšteva obecnej knižnice

Dnes sme s deťmi navštívili obecnú knižnicu.Deti si mohli najskôr prečítať rôzne rozprávkové, či náučné knihy a pani knihovníčka im porozprávala, ako to v knižnici funguje, keď by si chceli nejakú knihu zapožičať.
Na záver im prečítala príbeh a ochotne odpovedala na ich zvedavé otázky.
 

07.03. - Návšteva 1.B triedy

7.3. sme s našimi predškolákmi navštívili minulých predškolákov,a teda dnešných prvákov v ZŠ. Boli sme zvedaví, ako sa im v učení darí a čo všetko sa naučili. Keď nám na hodine matematiky predviedli, akí sú v počítaní šikovní, boli sme na nich veľmi hrdí a za odmenu sme darovali záložky v podobe ceruzky, ktoré sme im s deťmi vyrobili,aby na nás nezabudli. 
Už teraz sa tešíme na štvrtok 16.3., kedy navštívime aj druhú triedu prvákov.

 
 
 

 

 


Novinky

Školský vzdelávací program

01.09.2016 21:39
Tu si môžete prečítať náš školský vzdelávací program:  

—————

Omaľovánky na stiahnutie

16.12.2012 22:12
Omaľovánky a obrázky na stiahnutie z rôznych rozprávok nájdete po kliknutí na túto...

—————