informácie pre rodičov

INFORMÁCIE PRE RODIČOV:

 

·                                          Príchod do MŠ je do 8, 00 hod, neprítomnosť dieťaťa nahlásiť deň vopred, alebo v deň neprítomnosti  najneskôr do 8,00 hod na t.č. 038/5392255

/MŠ/

·                  Do MŠ prijímame iba zdravé deti – deti s príznakmi akútneho ochorenia p. uč. nepreberie, deťom nepodávame lieky!

 

·                   Dieťa prichádza do MŠ - do triedy a odchádza z MŠ v sprievode rodičov alebo rodičmi splnomocnených osôb

 

·                  Dieťa môže byť prijaté do MŠ po uhradení príslušných platieb:

 

      – školné - 8.-Eur / v zmysle školského zákona 248/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neinvestičné výdavky uhrádzajú všetky deti, okrem detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – predškoláci a detí, ktorých zákonní zástupcovia poberajú dávky v hmotnej núdzi a prinesú potvrdenie o ich poberaní / do 10. dňa v mesiaci

      - strava  / do 25. dňa v mesiaci/- platby sa uhrádzajú  mesiac vopred